Informacje o fundacji

  Fundacja planuje realizować swoje cele poprzez:

 • Organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań
 • Finansowanie uczestnictwa chirurgów oraz personelu medycznego w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i innych formach edukacji zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania kontaktów zawodowych w Polsce i zagranicą
 • Udzielanie stypendiów, dotacji i grantów
 • Finansowanie prac badawczych, rozwojowych oraz innowacyjnych związanych z chirurgią
 • Finansowanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących chirurgii endoskopowej w tym materiałów upowszechniających wiedzę na temat chirurgii endoskopowej wśród pacjentów
 • Działalność wydawniczą oraz rozpowszechnianie wydawnictw innych podmiotów
 • Produkcję nagrań audio, audio-video, programów komputerowych oraz multimediów i ich rozpowszechnianie
 • Pomoc charytatywną osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Promocję wolontariatu