Statut fundacji

Fundacja planuje realizować swoje cele poprzez: organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań, finansowanie uczestnictwa chirurgów oraz personelu medycznego w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i innych formach edukacji zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania kontaktów zawodowych w Polsce i zagranicą, udzielanie stypendiów, dotacji i grantów, finansowanie prac badawczych, rozwojowych oraz innowacyjnych związanych z chirurgią, finansowanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących chirurgii endoskopowej w tym materiałów upowszechniających wiedzę na temat chirurgii endoskopowej wśród pacjentów, działalność́ wydawniczą oraz rozpowszechnianie wydawnictw innych podmiotów, produkcję nagrań audio, audio-video, programów komputerowych oraz multimediów i ich rozpowszechnianie, pomoc charytatywną osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocję wolontariatu.